Sözel Bildiriler Programı – 27 Aralık Pazar – 17.00-19.00

Salon A

Oturum Başkanları: Dr.Ramazan Esen, Dr. Gürsel Güneş, Dr. Ali İhsan Gemici

1- Nadir Bir Olgu, Erişkin Başlangiçli Soliter Kemik Lezyonlu Langerhans Hücreli Histiyositoz
Alkım Yolcu

2- Relaps Refrakter ALK Pozitif Anaplastik Büyük Hücreli Lenfomada Crizotinib Kullanımı: Olgu Sunumu
Dicle İskender

3- Relaps Refrakter Hodgkin Lenfoma Hastalarında Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Konsolidasyon Tedavisi Olarak Brentuximab Vedotine Deneyimi
Bahar Uncu Ulu

4- Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrasi Remisyonda ve Tam Kimerik Hastanin İzole Spinal Granülositik Sarkom ile Nüksü
Aysun Halaçoğlu

5- Hodgkin Lenfoma Hastalarinin Tanıda Lökosit Ve Nötrofil Değerlerinin Prognostik Önemi: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi
Merih Reis Aras

6- Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonunda Hemoglobin Eşik Değeri ve Transfüzyon Etkinliği
Dilek Urtekin

7- Kronik Lenfositik Lösemi’nin Hodgkin Lenfoma’ya Transformasyonu: Olgu Sunumu
Erkan Özdemir

8- Kemik İliği Nakli Olmuş Hastaların Travma Sonrası Gelişim Düzeyleri
Ferhat Öztürk

9- KLL Tedavisi Sonrası Sekonder Myelodisplastik Sendrom Gelişen Bir Olgu
Semih Başcı

10- Kombine Faktör V-VIII Eksikliğinde Fenotipik ve Genotipik Değerlendirme
İbrahim Halil Yücesoy

11- Akut Promyelositer Lösemi Tedavisi Sonrasi Gelişen Sekonder Akut Myeloid Lösemi; İki Olgu Sunumu
Burcu Altındağ Avcı

Salon B

Oturum Başkanları: Dr. Birgül Öneç, Dr. Demet Çekdemir, Dr. Hatice Terzi

1- Relaps Multipl Myelomda Karfilzomib ve İksazomib Tedavilerinin Karşılaştırılması; Tek Merkez Deneyimi
Hatice Zeynep Dikici

2- Azasitidine Bağli Akut Kalp Yetmezliği
Filiz Yavaşoğlu

3- Akut Myeloid Lösemi Gelişen Meme Kanseri Hastasında Atipik Immunofenotipik Görünüm ile FLT3 ve NPM Mutasyonu Birlikteliği: Nadir Bir AML Vakası
Nurgül Özcan

4- Literatürde İlk Kez Saptanan 40 Bazlık Delesyon İle Oluşan CALR Exon 9 Mutasyonu
Fahrettin Duymuş

5- Refrakter Multipl Myelom Tedavisinde VRD-PACE Rejiminin Etkinliği Ve Toksisitesi: Tek Merkez Deneyimi
Jale Yıldız

6- Aferez Trombosit Bağışçılarında Hbsag, Anti-HCV Ve Anti-HIV Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Aytaç Bülent Kuku

7- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Terapötik Aferez Merkezi Trombosit Aferez İşlemi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Deniz Aşlar Öner

8- Febril Nötropeni Seyrinde Gelişen Nadir Bir Durum: Splenik Laserasyon
Samet Yaman

9- Periferik T Hücreli Lenfoma Retrospektif Tek Merkez Çalışma Verileri
Ayşe Kaya

10- Akciğer Kanserli Hastalarda Metabolik Durumun İmmün Sistem Üzerine Etkileri
Derya Mercan İbiş

11- Plazmablastik Lenfoma: Nadir ve Zor Yönetilen Bir Vaka
M. Seda Aydın

Salon C

Oturum Başkanları: Dr. Fadime Ersoy Dursun,  Dr. Güven Yılmaz

1- Rituksimab Uygulanan Hematolojik Malignitelerde Hepatit B Reaktivasyonunun Değerlendirilmesi
Atakan Tekinalp

2- Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Graft Versus Host Hastalığında Ruksolitinib Deneyimi
Mehmet Bakırtaş

3- COVID-19 Hastalığında Ülkemizde Uygulanan İlk Konvalesan Plazma Hastası
Ahmet Sarıcı

4- BEGEV Kemoterapisi Alanlarda Kök Hücre Mobilizasyon Başarısı
Tahir Darçın

5- Akut Graft Versus Host Hastalığı Tedavisinde Ekstrakorporeal Fotoferez Uygulamasi: Tek Merkez Deneyimi
Hikmetullah Batgi

6- Trombosit Aferez Donörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Ali Doğan

7- Kalretikulin Mutasyonlarının Esansiyel Tombositemi Olgularındaki Yeri ve Önemi
Gonca Gülbay

8- İndolen Non-Hogkin Lenfoma Hastalarında İbrutinib, Tek Merkez Deneyimi
Cenk Sunu

9- Nadir Hastalıklardan Methemoglobinemiye Ait Üç Olgu Sunumu
Serhat Çelik

10- AML Hastasında Atipik Klinikle Seyreden Mukormikozis Olgusu
Sema Seçilmiş

11- Tip 1 Kriyoglobulinemi İlişkili Yaygin Livedo Retikularis
Utku Iltar

12- Nörolojik hastalıklarda plazmaferez tedavisi sonuçlarının retrospektif değerlendirmesi :Tek Merkez Deneyimi
Derviş Murat Akkurd

Salon D

Oturum Başkanları: Dr. Rafiye Çiftçiler, Dr. Murat Yıldırım, Dr. Merve Pamukçuoğlu

1-Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Del17p Ve TP53 Mutasyon Sıklığı
Derya Şahin

2- Her İki Cinste Genital Bölgede Kitle İle Prezente Olan Granülositik Sarkom Olguları
Mesut Göçer

3- Multiple Myelom Tanısı Alan Hastalarda Böbrek Tutulumu ve Yaşam Süresi: Tek Merkez, 3 Yıllık Deneyim
Emre Aydın

4- Ailesel Geçişli Hodgkin Lenfoma Olguları
Ersin Bozan

5- Nadir Bir Antite Olarak Kazanılmış Faktör VIII Eksikliği : İki Olgu Sunumu
Zeynep Tuğba Güven

6- İleri Yaş Grubundaki B-ALL Hastalarında EWAL Rejiminin Etkinliği
Burcu Aslan Candır

7- Miyelomatöz Plevral Efüzyon İle Prezente Olan Nadir bir IG D Multiple Myelom Olgusu
Ünal Ataş

8- Nadir Görülen Bir Vaka: Konjenital Methemoglobinemi
Metin Bağcı

9- Nadir Bir Birliktelik; Multipl Miyelom ve Mide Karsinomu
İhsan Solmaz

10- Düşük-Orta Risk MDS Semptomatik Anemi Tedavisinde Eritroid Stimule Edici Ajanlara Yanıt; Tek Merkez Deneyimi
Yasin Kalpakçı

11- Akut Miyeloid Lösemi Seyrinde Ortaya Çıkan Nadir Bir Acil Durum: Bilateral Akut Adrenal Hemorajiye Bağlı Akut Adrenal Kriz
Mehmet Güven

12 – Relaps/Refrakter Tüylü Hücreli Lösemi Tedavisinde Rituximab- Vemurafenib Kombinasyonu
Berrin Balık Aydın

E-Poster Bildiri Listesi

Posterlere E-Poster salonundan ulaşabilirsiniz.

No Poster Özet ve Yazarlar
PP-01 Hematoloji Kliniğinde Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Hastalara Uygulanan Erken Dönem Noninvaziv Solunum Desteğinin Etkisi
Zeynep Ekinci
PP-02 Lenalidomid ve deksametazon kullanan Hbsag negatif hastada gelişen Hepatit B reaktivasyonu
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Emine Kübra Dindar Demiray
PP-03 26 Haftalık Gebede Parvovirus B19 kaynaklı hemofagositik lenfohistiyositoz
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Emine Kübra Dindar Demiray
PP-04 Staphylococcus aureus (MRSA) pnömonisine bağlı gelişen hemofagositik sendrom
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Emel Yıldız, Mehmet Ali Gedik, Emine Kübra Dindar Demiray
PP-05 Pansitopeni ile Gelen Akut Bruselloz Vakası
Emine Kübra Dindar Demiray, Sevil Alkan Çeviker, Alaattin Yaşasın
PP-06 Brucella ile İlişkili Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) Vakası
Ömer Ekinci, Mustafa Merter
PP-07 Zaman Doldu!
Hacer Gözde Gül, Mehmet Ali Erkurt, Ahmet Sarıcı, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Mustafa Özgül
PP-08 Graft Versus Host Hastalığının Atipik Bir Örneği
Hacer Gözde Gül, Mehmet Ali Erkurt, Ahmet Sarıcı, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Mustafa Özgül
PP-09 AML’nin Nadir Görülen Formu: Vertebral Granulositik Sarkom
Hacer Gözde Gül, Mehmet Ali Erkurt, Ahmet Sarıcı, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Mustafa Özgül
PP-10 Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma Birlikteliği: Kompozit Lenfoma Olgu Sunumu
Pınar Cömert, Murat Albayrak, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Mesut Tığlıoğlu, Merih Reis Aras, Buğra Sağlam,
PP-11 Refrakter Hodgkin lenfoma hastasında Brentuximab vendotin kullanımı sonrası görülen nadir bir yan etki: Ciddi Periferik Nöropati
Buğra Sağlam, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Mesut Tığlıoğlu, Pınar Cömert, Fatma Yılmaz, Merih Reis Aras
PP-12 Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tedavisi Sırasında Gelişen Sekonder AML
Elif Dilek Deliktaş, Serdal Korkmaz
PP-13 Eş Zamanlı Görülen Nadir Bir Birliktelik: İnfiltratif Meme Karsinomu ve Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu
Mesut Tığlıoğlu, Pınar Cömert, Buğra Sağlam, Merih Reis Aras, Fatma Yılmaz, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Abdulkerim Yıldız
PP-14 Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi (01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019) 12 Aylık Deneyimi

İbrahim Özaslan, Hakan Tebir, İsa Tosun, Yıldız Karani, Sinan Akbayram, Vahap Okan,

PP-15 Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Uzun Süren Kronik Graft Versus Host Hastalığı: Olgu Sunumu
Betül Gündüz, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Ahmet Sarıcı, Mustafa Özgül
PP-16 Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Tanılı Hastaya Allojeneik Kök Hücre Nakli
Merve Sarı, Erkan Özdemir, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt,
PP-17 Vinkristin Nörotoksisitesi Gelişen Olguda Piridoksin ve Piridostigmin Kullanımı
Büşra Gökçe Özcan, Ayşe Kaya, Merve Akgül Günay, Hayriye Mine Miskioğlu, İsmet Aydoğdu,
PP-18 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yapılan Terapötik Aferez İşlemlerin retrospektif olarak Değerlendirilmesi
Mustafa Özgül, Ahmet Sarıcı, İlhami Berber, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya, İrfan Kuku
PP-19 T Hücreli Histiyositten Zengin Tip Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Vaka Sunumu
Metin Bağcı, Nur Başak Altundiş, Batuhan Erdoğdu, Mehmet Dağlı, Abdulkadir Baştürk
PP-20 Bernard Soulier Sendromunda Rekombinant Faktör VIIa ile Kanama Tedavisi
Nur Başak Altundiş, Metin Bağcı, Batuhan Erdoğdu, Mehmet Dağlı, Abdulkadir Baştürk
PP-21 Allojeneik Kök Hücre Nakli Yapılan Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Tanılı Hastada Gelişen Cilt Lezyonları
Erkan Özdemir ,Merve Sarı, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt
PP-22
PP-23 Kemik İliği Nakli Olmuş Hastaların Psikolojik Dayanıklılığının İncelenmesi
Ferhat Öztürk, Fatma Hilal Yağın, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya, İrfan Kuku, İlhami Berber
PP-24 Gebe Hastada Sistemik Lupus Eritematozus ve Trombotik Trombositopenik Purpura Birlikteliği
Seda Yılmaz, Özcan Çeneli, Atakan Tekinalp
PP-25 Trombosit Sekresyon Defekti, Olgu Sunumu
İpek Azizoğlu Şen, Ayşe Kaya, Büşra Gökçe Özcan, Muhittin Özcan, Alkım Yolcu, Özge Kama Başçı, Ezgi Altuner, Mine Miskioğlu
PP-26 Trombotik Trombositopenik Purpura Hastasında Birlikteliği Nadir Görülen İki Mutasyon
Ahmet Sarıcı, Gonca Gülbay, Mehmet Ali Erkurt, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku
PP-27 Eltrombopag İlişkili Serebral Venöz Tromboz Gelişen Nadir Bir Olgu
Derviş Murat Akkurt
PP-28 Afibrinojenemi Olgusunda Profilaksi Tedavisinin Önemi; Olgu Sunumu
Salih Sertaç Durusoy, Derviş Murat Akkurt, Handan Haydaroğlu Şahin, Vahap Okan,
PP-29 Miyelofibrozis Tanılı Masif Splenomegalisi Olan Hastanın Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Dalak Boyutunun Küçülmesi
Merve Sarı, Erkan Özdemir, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber,
PP-30 Kronik Lenfositik Lösemili Bir Olguda Membranoproliferatif Glomerülopati
Ayşegül Patat Yağoğlu, Ali İhsan Yağoğlu, Gülşah Boz, Serdal Korkmaz, Ali İhsan Günal
PP-31 Tirotoksikoz Hastalarında Plazma-Exchange Uygulaması
Tuğçe Kurt, Meliha Peynir, Düzgün Özatlı
PP-32 Talasemi Majör Tanılı Hastaya Akraba Dışı Allojenik Kök Hücre Nakli
Merve Sarı, Erkan Özdemir, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber
PP-33 Aplastik Anemi Tanılı Hastada Mukormikozis Vakası : Olgu Sunumu
Ferhat Öztürk, Bulut Canpolat, Serap Bostancı, Nazime Tekoğlu, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya, İrfan Kuku, İlhami Berber
PP-34 Her Bulantı Kusma Şikayeti Kemoterapi Yan Etkisi Midir? Özefagus Fistülizasyonu Gösteren Bulky Kitleli Lenfoma Olgusu
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-35 Yeni Nesil Proteozom İnhibitörü Ixazomibe Bağlı Polinöropati Gelişen Olgu
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-36 Multipl Myelomda Çoklu Sıra Kemoterapiye Dirençli Vaka
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-37 Sitarabin İlişkili Plevral Efüzyon Olgusu
Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Derya Şahin, Tahir Darçın, Semih Başçı
PP-38 HHV-8 Pozitif Castleman Hastalığı Olgu Sunumu
Samet Yaman
PP-39 Febril Nötropeni Takibinde Septik Emboli Gelişen AML Olgusu
Mehmet Bakırtaş
PP-40 Kranial Kitle ile Nüks Eden Dirençli Non Sekretuar Multiple Myelom Olgusu
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-41 Hiperlökositoz ile Başvuran Splenik Marjinal Zon Lenfoma Olgusu
Esra Durmuşoğlu, Samet Yaman, Mehmet Bakırtaş, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Derya Şahin, Tahir Darçın, Semih Başçı
PP-42 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri’de Allojenik Kök Hücre Deneyimlerimiz
Yurdagül Danacı, Mehmet Ali Erkurt, Nevra Yalçın, Ahmet Sarı, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku, Mustafa Özgül
PP-43 Akut Böbrek Hasarı ve Akut Karaciğer Yetmezliği Olan Bir Hastada Nadir Bir Tanı: Akut Lenfoblastik Lösemi
Nihal Tamara Yağan, Serdal Korkmaz, Gülşah Boz, Ali İhsan Günal
PP-44 Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Turgut Özal Tıp Merkezi Tek Merkez Deneyimi
Ferhat Öztürk, Serap Bostancı, Bulut Canpolat, Nazime Tekoğlu, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya İrfan Kuku, İlhami Berber
PP-45 CAL-R Pozitif Esansiyel Trombositoz Hastalarımızın Demografik Verileri ve Mutasyon Tipleri
Metin Bağcı, Fahrettin Duymuş, Batuhan Erdoğdu, Nazife Mercan, Nadir Koçak, Mehmet Dağlı, Abdülkadir Baştürk
PP-46 AML Hastalarinda Fatal Seyreden Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi
Sema Seçilmiş, Ersin Bozan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Bakırtaş, Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Derya Şahin, Tahir Darçın
PP-47 Multiple Myelom ve Primer Akciğer Malignensi Beraberliği
Sema Seçilmiş, Ersin Bozan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Bakırtaş, Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Derya Şahin, Tahir Darçın
PP-48 Monoklonal Gamopatinin Nadir Bir Nedeni: Gaucher Hastalığı
Mehmet Can Uğur, Nanişe Gizem Fener, Cansu Atmaca Mutlu, Sinem Namdaroğlu
PP-49 Talasemi Majörde Küratif Tedavi Seçeneği; Allojenik Kök Hücre Nakli
Yurdagül Danacı,Mehmet Ali Erkurt,Nevra Yalçın, İlhami Berber,Emin Kaya,İrfan Kuku, Ahmet Sarı, Mustafa Özgül
PP-50 Refrakter Lenfomada Tüm Vücut Işınlama ile Allogenik Kök Hücre Nakli Deneyimimiz
Nevra Yalçın, Mehmet Ali Erkurt, Yurdagül Danacı, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku, Muhammet Yalçın
PP-51 Akut Promyelositik Löseminin İzole Santral Sinir Sistemi Nüksü
Sinan Demircioğlu, Sare Nur Orhan Öz, Seda Yılmaz, Atakan Tekinalp, Özcan Çeneli
PP-52 Düşük Doz Metotrexat Kullanan Romatoid Artrit Hastasında AML-M6: Nadir Bir Birliktelik
Emre Bozbay, Nihal Tamara Yağan, Serdal Korkmaz, Erdem Arzu Taşdemir, Kemal Erol
PP-53 Hematoloji Pratiğinde Trombositopeni Yapan Bir Viral Neden: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Filiz Yavaşoğlu
PP-54 Yeni Kurulmuş Bir Merkezin 3 Yıllık Terapötik Lökoferez Deneyimi
Filiz Yavaşoğlu, Adnan Çağlı
PP-55 Hematolojik Maligniteli Bir Olguda Akciğer Koruyucu Mekanik Ventilasyon Yaklaşımı: APRV Mod Olgu Sunumu
Zeynep Ekinci, Mehmet Can Ekinci
PP-56 Kronik lenfositik lösemide nadir morfoloji: Çift çekirdekli lenfosit
Serhat Sayın
PP-57 Multiple Skleroz ile Takipli Bir Hastada Nadir Bir Tanı: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom
Emine Şen, Gülşah Boz, Serdal Korkmaz, Ali İhsan Günal
PP-58 Non Hodgkin Lenfoma Olgusunda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hazırlık Rejiminde Total Vücut Işınlaması
Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Mehmet Ali Erkurt, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku
PP-59 Terapötik Plazma Değişimi: Tek Merkez Deneyimi
Aslı Kum, Burak Hasırcı, Enes Fırat, Naciye Türk, Murat Sarıkoç, Serdal Korkmaz
PP-60 Faktör VII Eksikliği Eşlik Eden Atriyal Fibrilasyon, Pulmoner Embolisi Olan Olgu Sunumu
Ferda Can